سئوال: مس قرآن توسط دانش آموزانی که در کلاسهای قرآن در مدرسه شرکت می کنند اما وضوی آنان تمام شرایط را دارا نیست چه حکمی دارد و وظیفه ی مربی آنان چیست؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه موجب هتک حرمت نشود مانعی ندارد ولی مربیان مدارس باید مراقبت کنند که با در معرض قرار گرفتن، موجبات هتک حرمت این کتاب بوجود نیاید؛ باید قرآن با احترام مس شود و باید وضوی صحیح به همه دانش آموزان آموزش داده شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 268 views 0