سئوال: شرایط اختیار کردن وطن جدید و شرایط ترک از وطن، شامل چه چیزهایی می شود و چه چیزهایی را شامل نمی شود.

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ وطن گاهی به محلی اطلاق می شود که انسان در آن مکان، از مادر بدنیا آمده است و همانجا زندگی می کند و از آن به وطن اصلی و طبیعی اطلاق می شود.
گاهی نیز انسان جائی را به صورت اجدادی، به عنوان وطن برمی گزیند مثلاً در اصفهان بدنیا آمده ولی تهران را برای خود وطن و محل زندگی قرار می دهد که از آن به وطن جدید تعبیر می شود.
گاهی هم انسان به قدری در جائی زندگی می کند که عرف آنجا را برای وی وطن می شمارد.
بنابراین انسان می تواند چند وطنه باشد و هیچ اشکالی در این موضوع نیست. ترک وطن نیز زمانی امکان پذیر است که انسان تصمیم بگیرد تا از محلی که مدتی به عنوان وطن برای خود برگزیده بوده مهاجرت کرده و دیگر برای اقامت به آنجا بازنگردد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 228 views 0