سئوال: شخصی مبلغی را با محاسبه سود تقریبی ۷% به اینجانب پرداخت نموده و در قبال آن چک گرفته است. چنانچه آن شخص در قبال وجهی که داده چک را با محاسبه سود آن گرفته باشد و در خصوص چک هم اقدام نموده باشد، آیا با توجه به این که وی جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده ، عمل وی ربا خواری است؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ در فرض سئوال این عمل ربا بوده و حرام است و از مصادیق ربا خواری محسوب می شود و در ابتدای امر نیز، دریافت کردن چک با آن محاسبه سود، جایز نبوده است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 336 views 0