سئوال: سوال بنده پیرامون ائمه معصومین(ع) و نحوه ی توسل به آنان می باشد. ما شیعیان همواره ارادت خاصی به ائمه معصومین(ع) داشته ایم، اما این تفکر در مردم به گونه ای شده است که من احساس می کنم نوعی شرک در جامعه ایجاد شده است و مردم که باید با خداوند ارتباط داشته و به او متوسل شوند، از غیر خدا برای رسیدن به این هدف استفاده می کنند و هدف اصلی(خداوند) را از یاد برده اند؛ شاید مردم متوجه نباشند، اما فضای جامعه گویای این حقیقت است. سوال بنده از معظم له این است که این نحوه ی ارتباط نوعی شرک محسوب نمی شود؟ آیا مردم برای خداوند شریک قرار نداده اند؟ آیا شما این شرک را در جامعه احساس می کنید؟

سوال

با سلام و تحیت؛ توسلات شیعیان به ائمه معصومین علیهم السّلام، با نیت قرار دادن شریک برای خداوند نیست و آنانکه با معرفت متوسل می شوند، ائمه علیهم السّلام را واسطه و وسیله بین خود و خدای خود قرار می دهند، که قرآن نیز بدان دستور فرموده است: “فابتغوا الیه الوسیله ” و آنهائی که این آگاهی را ندارند، بواسطه عدم توجه به لوازم و عملشان است و نیت خاصی را دنبال نمی کنند و البته این موضوع و راهنمائی صحیح، وظیفه علمای دین است که باید جدی گرفته شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 204 views 0