سئوال: سلامٌ علیکم و رحمه ا… و برکاته در صورت امکان پاسخ را به همراه ادله و با توضیحی مختصر مرقوم فرمایید الف) آیا مشروعیت «حقوق مالکیت فکری» مانند حق تألیف و حق اختراع مورد پذیرش معظم له می باشد؟ ب) آیا تعّدی و تجاوز به حقوقِ فکری، «ضمان آور» است؟ (به طور مثال اگر شخصی کتابی را بدون اذن مؤلف تکثیر نمود، ضامن است؟ ) ج) آیا «تعزیر» می تواند به عنوان یکی از مجازات های تجاوز به حقوقِ مؤلفین قرار گیرد؟ با تشکر فراوان

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ الف: اختراع و تالیف مانند هر محصولی است که نتیجه ی کار انسان بوده و هر انسانی تحت ضوابطی مالک محصول کار خویش است، بنابراین مالک است.ب:قطعاً ضمان آور است.

ج:در صورتیکه حاکم شرع موثر بداند، از آن استفاده می کند.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 365 views 0