سئوال: زکات و خمس و کفن میت زن و مرد با هم تفاوتی دارد را توضیح دهید.

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ زکات و خمس مورد توجه فقیهان که از آنها به واجبات مالی تعبیر می شود، هر جا واجب باشد میان زن و مرد مشترک است و تفاوتی ندارد کمااینکه این موضوع در کفن میت نیز همینطور است که از پارچه های سراسری تشکیل می شود و باز هم میان زن و مرد فرقی ندارد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 287 views 0