سئوال: روش تقسیم دیه بین پدر مادر همسر وفرزند چگونه است؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ در صورتیکه مثلاً ۲۴ میلیون تومان باشد،یک ششم آن که چهار میلیون تومان است، میان پدر و مادر در صورت زنده بودن، بصورت برابر تقسیم می شود و اگر همسر ،مرد باشد یک چهارم آن که شش میلیون تومان می شود و اگر زن باشد، یک هشتم آن یعنی سه میلون تومان، به آنان می رسد و مابقی طبق ما فرض الله، بین فرزندان تقسیم می شود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 415 views 0