سئوال: در صورتیکه که کسی جنین دو قلو که سن آنها به دو ماه و دو هفته می رسد سقط نماید، حکم آن چیست؟ یا دیه آن چقدر است و به چه کسی باید پرداخت شود؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ با تاکید بر اینکه دیه هرکدام، مجزا از دیگری است، برای پاسخ کامل تر رجوع شود به رسالۀ توضیح المسائل، مسائل۳۷۰۴ و ۳۷۰۵، صفحۀ۶۴۰.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 245 views 0