سئوال: در زمان حاضر بهترین عمل دینی و الهی که زمینه اصلاح دنیا و ذخیره آخرت بندگان را فراهم آورد، چه عملی است؟

سوال

با سلام و تحیـت؛ هیچ عملی بالاتر از ارشاد، هدایت و تعلیم انسانهای ناوارد و ناآگاه به معارف الهی و دینی نیست.
در روایات آمده که رسول خدا(ص)، امام علی(ع) را خطاب قرار داده و فرمودند: ای علی، اگر بواسطه تو فردی از آتش جهنم رهائی یابد و از اهل بهشت گردد، از تمام چیزهائی که در نظر مردم دارای، بیشتر ارزش است.


0
adminfaq 7 سال 0 Answers 40 views 0