سئوال: در حال حاضر ما تا چه اندازه و در مورد کدام موضوعات باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ در تمام مواردی که انسان موضوع را بدرستی شناخته و حکم شرعی آن را بداند و احتمال اثر نیز داده و مفسده ای بر امر به معروف و نهی از منکر مترتب نباشد، باید این کار را انجام داد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 345 views 0