سئوال: دختری که عقد شده و تاکنون عروسی نکرده است ، آیا بیرون رفتن او از منرل، باید با اجازه پدر باشد یا با اجازه شوهر ؟ و نفقه او با کیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ دختری که عقد کرده در اختیار شوهر است و نفقه او هم شرعاً بر عهده اوست و اگر جائی بخواهد برود در صورتیکه با حق استمتاع شوهر در تضاد باشد، از شوهر باید اجازه بگیرد در عین حال باید تلاش کند رضایت پدر را نیز جلب کند.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 96 views 0