سئوال: خرید و فروش چک به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در چک بانکی چه صورت دارد؟ (البته چکی که مثلا مربوط به دو ماه دیگر باشد.)

سوال

پاسخ:با سلام و تحیت؛ از باب اینکه برای اجل و مدت سهمی از قیمت محسوب می شود، خرید و فروش چک مدت دار به مبلغ کمتر جایز است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 353 views 0