سئوال: خانمی هستم که مدت ده سال است که ازدواج کرده ام و متاسفانه بعد از مدتی متوجه شدم ایشان از رابطه زناشویی استقبال نمی کند. با توجه به اینکه ایشان از محاسن بسیاری در سلوک زندگی برخوردار هستند و خود نیز این مشکل را قبول دارند و من نیز راضی به جدایی از ایشان بخاطر این مشکل نیستم؛ البته یکی از دوستان گفتند شما می توانید با همسرتان زندگی کنید ولی با دیگری این مشکلتان را رفع کنید، چون خود شوهر به این موضوع واقف اشت.

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که نیاز به روابط جنسی در حد ضرورت وجود دارد، خود این امر می تواند از عوامل طلاق باشد ولی با حفظ زوجیت و ازدواج قبلی، ارتباط با دیگران زنا با زن شوهر دار محسوب شده و اگر از روی علم و عمد باشد، موجب حرمت ابدی است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 242 views 0