سئوال: حکم کشیدن دندان یا هر گونه عمل جراحی لثه و دندان که باعث خونریزی شوددر حال روزه چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر کشیده شدن و یا جراحی در دهان، باعث ورود خون به شکم روزه دار شود، طبیعتاً روزه باطل می شود ولی اگر از عدم ورود خون به شکم اطمینان داشته باشد و این خونریزی باعث ضعف در وجود وی نشود، مانعی ندارد اگرچه ایجاد کردن ضعف در روزه دار، مکروه است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 365 views 0