سئوال: حکم کسی که با کوچکترین ناراحتی حرفهایی بزند که از آن بوی ارتداد و خدای ناکرده اهانت به مقام خدا و معصومین می آید چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اظهار این نوع مطالب در حال ناراحتی و عصبانیت، ارتداد آور نیست اگرچه باید کوشید از آنها پرهیز شود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 235 views 0