سئوال: حکم تراشیدن صورت چیست؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ بنا بر احتیاط بلکه اقوی،‏ تراشیدن ریش چه با تیغ یا با ماشین ته زن حرام است.0
adminfaq 7 سال 0 Answers 18 views 0