سئوال: حضرت آیت الله العظمی بیات زنجانی(دامت برکاته)، نظر فقهی صائب خود را در خصوص سوال مطروحه عنایت بفرمایید. چنانچه بنا به دلایل متقنه، کاشف به عمل آید که مجرمی علی رغم بلوغ شرعی(بلوغ فیزیکی) فاقد بلوغ فکری می باشد، آیا بر این اساس می توان قائل به عدم مسئولیت کیفری وی بود یا خیر؟به عبارت دیگر اگر به عنوان مثال پسری ۱۶ ساله مرتکب قتل گردد، لیکن پزشکی قانونی منجزا به طوری که مورد وثوق باشد، قوای فکری و درجه تعقل مشار الیه را در حد پسری ۱۲ ساله علی رغم بلوغ فیزیکی تشخیص نماید، می توان او را معاف از مجازات قصاص دانست یا خیر؟

سوال

با سلام و تحیت؛ ملاک در بلوغ، قدر جامع میان بلوغ سنی و فکری است و در فرض سئوال در صورتی که فقدان بلوغ فکری محرز گردد، قصاص ساقط شده و فرض سئوال حداقل از مصادیق بارز ” الحدود تدروء بالشبهات” است.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 241 views 0