سئوال: حدود ۱۳۰سال پیش زمینی وقف شده تا زراعت شود و سود حاصل از آن، صرف مخارج دو مسجد کوچک و حمام عمومی(که سالهاست خراب شده و وجود ندارد) و تعزیه داری حضرت ابا عبدالله الحسین گردد.نزدیک به سی سال است در آن زمین حسینیه ای بنا شده و به علت عدم اطلاع از موقوفه بودن به نظر واقف عمل نشده است. حال که اداره اوقاف متولی زمین است، آیا می توان با پرداخت مال الاجاره زمین به اداره اوقاف، از آن مکان به عنوان حسینیه و همچنین برای برگزاری نماز جماعت استفاده کرد؟ و در این صورت ضامن صرف مال الاجاره ، در محل مورد نظر واقف کیست؟

سوال

با سلام و تحیت؛ چنانچه کاربری زمین تغییر کرده و الآن آن زمین برای سکونت و یا محل تجاری مناسب باشد، یا اینکه حسینیه مزاحم استفاده از بقیه زمین نباشد، پرداخت اجاره و استفاده از آن اشکالی ندارد؛ همچنین در مورد مال الاجاره اگر متولی مشخصی از طرف واقف موجود باشد، بر دیگران مقدم است و چنانچه متولی معینی ندارد، با اجازه حاکم شرع در مورد موقوف علیه صرف شود و در نهایت اگر هیچ راهی نباشد، از طریق اوقاف در مورد وقف صرف گردد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 232 views 0