سئوال: تفاوت گناه کبیره وصغیره از حیث عقوبت چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ گناه کبیره گناهی است که در مورد عذاب مرتکبان آن تصریح شده و آیات و یا روایاتی داریم که این خود نشان دهنده عقوبت شدید، نسبت به گناه صغیره است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 232 views 0