سئوال: با کمال احترام, لطف کنید این ابهام را برای اینجانب توضیح دهید که آیا شرعیست اگر در زندان، زنی توسط بازجوی مرد، بازجویی شود در حالی که بازجوی زن موجود است.

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که مرد باز جو، مرتکب خلاف شرع نشود، متهم را مورد ضرب و شتم قرار ندهد، با نگاه تهدید، ارعاب و شهوت به وی نگاه نکند و بازجوئی، در حد پرسش و جواب باشد، بازجوئی مرد خلاف شرع نیست ولی طبیعی است که در صورت وجود بازجوی زن، بهتر است این کار را او انجام دهد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 297 views 0