سئوال: با عرض سلام نگاه به موی زن نامحرم مسلمان، با پوشش بدن در صورتی که مصداق لهو و لعب نباشد و مفسده ای نداشته باشد، برای زن بی حجاب و مردی که به او نگاه می کند چیست؟ مگر حکم صریح حجاب برای زنان پیغمبر نیست؟ و زنان دیگر در این حکم با زنان پیغمبر یکسانند؟

سوال

جواب: حکم حجاب طبق نصوص قرآنی، حکم عام است و اختصاص به زنان پیامبر(ص) ندارد، اگرچه زنان پیامبر(ص) احکامی خاص جدای از بقیه زنان نیز دارند.
زنانی که حجاب دارند ولی بد حجابند، در صورتی که به آنان گفته شود حجاب را رعایت کنند آنان گوش نمی دهند و نگاه افراد به آنان، نگاه متعارف باشد و موجب ورود به مفسده نباشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 222 views 0