سئوال: با عرض سلام؛ بنده خیل اوقات شنونده ناراحتی های افرادی هستم که عیوب دیگران را بازگویی می کنند و من آن افراد را می شناسم. با توجه به اینکه برخورد دفعی با آنها برایم خوشایند نیست و به لحاظ اجتماعی صورت خوشی ندارد، وظیفه من در این موارد چیست؟ البته از نظر دور نداریم که حق و باطل با هم در آمیخته و بالطبع می دانم که قضاوت مطلق نباید بکنم و دوم اینکه متکلمین این شکایات یا ناراحتی ها دچار اختلالات خلقی نسبت به آن افراد شده اند و احساسات منفی جز حالات انسان هست لطفا مرا با توجه به واقعیات راهنمایی کنید.

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که طرف مشورت نباشید و هدف گوینده از این سخنان نیز تظلم و دادخواهی نباشد و این سخنان نیز به شکلی باشد که اگر طرف بشنود ناراحت خواهد شد، غیبت محسوب است و گوش دادن به آن حرام؛ بنابراین باید نهی از منکر کرد و اگر توان آن نبود، باید مجلس را ترک نمود.


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 396 views 0