سئوال: با عرض سلام؛ آیا در صورتی که غیبت کسی را کرده باشیم و بعد از توبه از آن از اینکه مسأله را به او بگوییم، موجب آزردگی خاطر و مکدر شدن روابط بین دو طرف گردد، می توانیم صرفاً به او خوبی کرده و برایش آمرزش طلب کنیم، یا باید علاوه بر این کار ذهن کسانی را هم که در مورد او در نزد آنان بدگویی کرده ایم را نیز به سمت تبرئه او سوق دهیم و گفتن خوبی هایش را جایگزین نماییم؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر گفتن مساله، موجب تکدر خاطر شود و یا احتمال قابل توجه داده شود که موجب تکدر خاطر خواهد شد، لازم نیست گفته شود و همین که توبه کرده و از خداوند برای او، طلب مغفرت و آمرزش کرده و نزد افرادی که شخص را هتک کرده است، از خطاهای خویش عذر خواهی کند کافی است.


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 400 views 0