سئوال: با سلام و تحیت خدمت مرجع عالی قدر حفظه الله می خواستم بپرسم که با توجه به اینکه استخاره امری است که کاملاً بستگی به شانس دارد و در این شانس عموماً ۲ جزء اول و ۲ جزء آخر قرآن معمولاً شانس انتخاب خیلی کمی دارد و از طرفی موجب تصمیم گیری های بزرگ است؛ آیا این مسئله (یعنی استخاره) توجیه شرعی با توسل به روایات و عقل دارد یا خیر؟ آیا این مسئله مصداق تقدیر گرایی و توسل قضا و قدر و جبر نیست؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ استخاره طلب خیر از خداست و جائی که با مشورت می توان خیر را تشخیص داد، نیازی به استخاره نیست چراکه استخاره در جائی است که راه مشورت تا حدودی بسته باشد و در این صورت است که این طلب خیر از طریق نماز، یا توسل به وجود مقدس اولیای الهی و یا با دعا و یاری جستن از کتاب خدا مجاز شمرده شده است.
بنابراین استخاره شانس نیست و منحصر به قرآن هم نمی شود و استخاره با این معنا، هم توجیه عقلی دارد و هم شارع به آن اجازه داده است.

جریان قضا و قدر هم امری جداگانه است و ربطی به این موضوع ندارد.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 373 views 0