سئوال: با سلام و ادب می دانیم که حجاب واجب است . آیا اجبار هم هست ؟یعنی اگر بانویی حجاب را رعایت نکرد باید مورد ضرب و شتم قرار گیرد؟ آیا در حکومت حضرت علی(ع) هم اجبار بوده ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در اسلام، اجبار و اکراهی وجود ندارد و مبنای این دین مبین، بر عشق و محبت بوده و این دو اصل با اجبار نمی سازند؛ در رابطه با اصل حجاب، مهم کار فرهنگی است و در صورتیکه باور عامه به اسلام و قرآن باوری قوی باشد، نیازی به اجبار و اکراه مشاهده نخواهد شد. در حکومت امام علی(ع) نیز اجبار و اکراهی برای حجاب وجود نداشته و عمدتاً روی برنامه های ایمانی و فرهنگی تاکید شده است.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 725 views 0