سئوال: با سلام مرد مسلمان زاده ای تا سن ۱۹ سالگی نه اظهارِ اسلام نموده و نه به اسلام اقرار نموده است و حتی هیچ یک از تکالیف شرعی اسلام را عمل ننموده است . در سن ۱۹ سالگی دین مسیحیت را به عنوان اولین دینِ خود انتخاب نموده، و در خصوص اسلام چون شناختی از اسلام ندارد ، نفیاً یا اثباتاً نسبت به پیامبر و اصول اسلام هیچ گونه نظری ندارد، ولی اعتقاد به توحید و معاد دارد . آیا چنین شخصی مرتد است ؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ تغییر دین مثل اصل تدین، امری سلیقه ای نیست و باید عقلانی باشد و همان طور که در اصل پذیرفتن آن باید آزادانه بحث و تحقیق کرد، در مورد تغییر آن هم همین طور است. بنابراین بر ایشان لازم است که لااقل تحقیق کرده و از اسلام شناخت پیدا کنند؛ با افراد متخصص صحبت کنند و هر دو دین را مورد مطالعه دقیق قرار دهند و عملکرد غلط بعضی دینداران را به حساب اصل دین نگذارند.
بنده چنین فردی را در اشتباه می دانم و حکم مرتد نیز متوجه وی نیست، چون عناد نمی ورزند.


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 760 views 0