سئوال: با سلام لطفا به من بگویید که دیه یک بند انگشت چپ وسط و قطع عصب دو انگشت دیگر چه مقدار می باشد؟

سوال

جواب: با سلام و تحیت؛ آنچه در قوانین جزائی جمهوری اسلامی آمده و با تشخیص کارشناس و تعیین حدود و حدود آن است، صحیح است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 122 views 0