سئوال: با سلام در خصوص حق مالکیت فکری مولف نسبت به کتاب یا هر مقاله بوجود آورده شده از سوی وی که برای فروش نزد عام عرضه می شود، نظر معظم له با مستندات فقهی و شرعی چه می باشد؟ با این توضیح که کتاب یا مقاله بوجود آمده حاصل آفرینش فکری اختصاصی وی بوده و برای نگارش آن زحمت کشیده است؟ با این توضیح که کتاب یا مقاله بوجود آمده حاصل آفرینش فکری اختصاصی وی بوده و برای نگارش آن زحمت کشیده است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ مبنا وریشه مالکیت، به کار صحیح برمی گردد، حال این کار می تواند عملی، مادی و یا می تواند فکری باشد.
بنابراین کتاب و یا مقاله، محصول فکر متفکر است و توسط او بوجود آمده و طبعاً ملک اوست و مادامی که خود او با رضایت کامل آن را واگذار نکرده و یا در مواردی اثر، بصورت قانونی از مالکیت متفکر بیرون نیامده باشد، در اختیار اوست و کسی حق دخل و تصرف، چاپ و تکثیر آنها را بدون اجازه و اطلاع او ندارد.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 305 views 0