سئوال: با سلام. آیا می شود همزمان از چند مرجع تقلید کرد؟ یعنی به واسطه ی اینکه یک مرجع در زمینه ی صلاه تحقیق زیادی کرده و مرجعی دیگر در زمینه ی حج. مثلاً در زمینه ی صلاه از مرجع اولی و در زمینه حج از مرجع دومی و … ؟ آیا به نظر جنابعالی بهتر نیست به خاطر گستردگی ابواب فقه و تخصصی شدن این ابواب نظیر تخصص در رشته های مختلف پزشکی در هر زمینه مرجع مورد نظر را انتخاب کرد؟ با تشکر فراوان از شما

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در هر باب از فقه، باید از کسی تقلید کرد که در آن باب فقهی اعلم است؛ و اگر در ابواب مختلف فقهی اشخاص مختلفی اعلم باشند، تبعض در تقلید واجب است.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 572 views 0