سئوال: با سلام؛ بعد از اتفاقات اخیر و بحث های صورت گرفته یک سری شکیات در من ایجاد شده که پاسخ شما مسلماً مفید خواهد بود. آیا گسترش اسلام و اجبار به اجرای قوانین اسلامی جزو ارکان اسلام است؟ اصولاً آیا ایران به عنوان یک حکومت اسلامی برای عمل به دستور اسلام، باید اسلام را گسترش دهد یا قوانین آن را در کشور اجباراً اجرا کند؟ آیا شرایط زمانی و مکانی تاثیری در اجرای این احکام دارد؟ برای مثال اگر تاکید به دشمنی با دشمنان اسلام باعث ضربه به اسلام و دوستی با دشمنان باعث پیشرفت اسلام باشد حکم چیست؟

سوال

جواب: در صورتی که مردم و بالخصوص حاکمان، به احکام درست عمل کنند و آزادی و عدالت را بصورت کامل و نزدیک به روش امام علی(ع) در جامعه پیاده سازند، با توجه به اینکه دنیای امروز دنیایی نیست که کشوری به گونه ای عمل کند و سایر کشورها از آن بی خبر و بی اطلاع بمانند؛ مطمئناً دنیا مجذوب این شیوه کشورداری و پیاده کردن آرمانهای حقیقی اسلام خواهد شد و هیچ لزومی به توسعه اسلام آن هم از طریق شیوه های خاص در دیگر کشورها نخواهد بود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 295 views 0