سئوال: با سلام؛ از آنجا که عمده دلیل تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام، قوانین و سیاستهای اسلامی است، حال اگر در حکومت اسلامی قوانین اسلامی اجرا نشد بلکه بر عکس عمل شد، آیا باز حفظ این نظام واجب است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ همانطوری که فرمودید، دلیل عمدۀ لزوم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام الهی است و در صورتی که حکومتی با تکیه بر ارزشهای دینی شکل بگیرد، موظف به رعایت احکام اسلامی و اجرای آنهاست و اگر رعایت نکند، اگر از روی عدم توجه و غفلت باشد، واجب است تا تذکر داده شود و اما اگر از روی عمد باشد، واجب است با رعایت مراتب امر به ‌معروف و نهی ‌از منکر، نهی شود و اگر ترتیب اثر ندهند، تکلیف همان است که حضرت امام حسین(ع) انجام دادند.
حفظ نظام مانند نماز و روزه، واجب نفسی نیست، بلکه واجب غیری است و اگر نظام، احکام اسلامی را رعایت کرده و اجرا کند، دفاع از آن واجب است، و در غیر این صورت نهی از منکر باید کرد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 279 views 0