سئوال: با سلام؛ آیا شخص غیر مسلمان می تواند وارد مکانهای زیارتی مسلمانان شود؟ اگر جواب منفی است، چرا برخی مسئولین ایران همراه کسی وارد حرم امام رضا(ع) شوند که کمونیست است ؟و عکسهای این آقا با زنان نیمه عریان شهره آفاق است؟ آیا این اعمال شان شیعه را زیر سوال نمی برد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ ورود غیر موحد(هر کسی که باشد) به حرم امامان شیعه که همان زیر قبه مبارکه است و قبر شریف قرار دارد و نیز مساجد هر جا که باشند، حرام است؛ مگر آنکه رفتن و ورود وی همراه با هدایت و اقرار به شهادتین باشد.
متولیان امر باید روی حساسیت های اعتقادی و شئون تشیع علوی، حساب جدی باز کنند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 383 views 0