سئوال: با سلام، لطفا” نظر خود را مرقوم بفرمایید: آیا سرمه کشیدن ابرو چیدن انگشتر ساعت عینک طبی زیبا برای زنان زینت به حساب می آید که پوشش آن لازم است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ سرمه کشیدن، ابرو کشیدن و چیدن ابرو، قطعاً زینت محسوب می شود مگر در موارد خاص پزشکی، و استفاده از آنها برای غیر، حرام است؛ اگرچه اصل زینت هیچگاه موجب حرمت نیست بلکه تظاهر به آن برای اجنبی حرام است ولی اگر پوشش به نحوی باشد که متعارف متشرعین باشد و تظاهر نباشد، بلا مانع است.


0
adminfaq 9 سال 0 Answers 257 views 0