سئوال: با توجه به عدم تولید اسپرم در اینجانب، پزشکان دو روش را جهت فرزند دار شدن پیشنهاد داده اند؛ یکی روش اهدا جنین که در رحم همسرم گذاشته می شود و دیگری روش اهدا اسپرم که با تخمک همسرم لقاح داده می شود و در رحم مادر گذاشته می شود؛ از لحاظ شرعی این دو روش مشکل دارد یا خیر و همچنین در خصوص محرمیت فرزند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ به نظر می آید در روش دوم اگر در هنگام تلقیح اسپرم از مقدمات حرام استفاده نکرده و صاحب اسپرم نیز ناشناخته باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 232 views 0