سئوال: بازی با کارت و شطرنج فقط برای سرگرمی چه حکمی دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر صرفاً برای سرگرمی باشد، مانعی ندارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 236 views 0