سئوال: این که ترک مکروه مطلوب است آیا ثواب هم دارد؟ اگر ثواب دارد آیا این که برخی گفته اند منظور از کراهت در برخی اعمال واجب و مستحب باعث کاهش ثواب است در مورد سوال اول صدق می کند؟مثلاً اقتدا مسافر به امام جماعت که نمازش کامل است کراهت دارد آیا ثواب کمتری دارد یا ترک آن مطلوب و ثواب دارد؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ کراهت در فقه دو معنا دارد؛ گاهی کراهت به معنای کراهت اصل عمل است، یعنی اگر آن عمل مکروه ترک شود بهتر است و ثواب هم دارد؛ اما اگر کراهت به یک امر مطلوب بالذات (واجب و یا مستحب) نسبت داده شود، به معنای کمتر بودن ثواب است؛ یعنی اگر بتواند همان عمل را به صورت دیگری انجام دهد که مکروه نباشد، ثواب بیشتری دارد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 231 views 0