سئوال: اینجانب نماز قضا زیاد دارم و از طرفی چهل شب نماز شب نذر کرده ام. آیا می توانم به جای نماز شب، نیت نماز قضا کنم و بخوانم یا نه ؟ یعنی درحالی که نماز شب را می خوانم نیت نماز قضا بکنم؟

سوال

با سلام و تحیت؛ فرض سئوال جایز نیست. هم باید قضای نماز های فوت شده بجای آورده شود و نیز باید به نذر عمل گردد.0
adminfaq 11 سال 0 Answers 1189 views 0