سئوال: اینجانب مقلد حضرت امام بودم و پس از وفات ایشان بنابراجازه عده ای از مراجع (نه مرجعی خاص)بقا بر میت را اختیار کردم-اکنون ایا می توانم مرجع تقلیدم را تغییر دهم؟تشخیص اعلمیت مرجع تقلیدبعهده چه کسی است؟ آیا به تشخیص خودم می توانم اعلم را انتخاب کنم؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در صورتی که خود شما اطمینان به اعلمیت کسی پیدا کرده اید، می توانید طبق اطمینان خودتان عمل کنید.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 409 views 0