سئوال: اگر کسی گوسفندی بخرد برای قربانی و نداند که گوسفند ماده بوده و همچنین جنین داشته و بعد از قربانی کردند متوجه بشویم آیا گوشت آن قربانی مشکلی دارد یا نه ؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در صورتی که این قربانی بواسطه نذر بوده و در نذر نیز شرط نر بودن قربانی نشده باشد و متعلق نذر گوسفند بصورت مطلق باشد، قربانی گوسفند ماده بلااشکال است.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 1204 views 0