سئوال: اگر کسی لواط کند و بعد توبه کند، چه حکمی دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ اگر بین خود و خدای خود توبه کند، انشاء الله خدا می بخشد ولی اگر نزد حاکم شرع جامع الشرایط ثابت شود، حد لواط جاری خواهد شد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 279 views 0