سئوال: اگر کسی در زمان حیات از قسمتی از وصیت خود برگشته باشد، الباقی موارد بعد از مرگش قابل اجراست، یا همه موارد باطل می شود.

سوال

با سلام و تحیت؛ هر مقدار از وصیت که دلیلی بر انصراف از آن را نداشته باشیم، نافذ و قابل اجراست.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 79 views 0