سئوال: اگر مردی همسرش را به حجاب شرعی ملتزم نکند آیا فاسق محسوب می شود؟

سوال

پاسخ: باسلام و تحیت؛ در صوتیکه مرد احتمال دهد بواسطه امر به معروف وی، همسرش دچار تغییر می شود ولی خدای نکرده این دستور الهی را ترک کند و این عدم امر به معروف، در شرایط پیش آمده برای زن موثر باشد، موجب فسق خواهد بود.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 318 views 0