سئوال: اگر مردی از روی مصلحت که آبرویش پیش زنش نرود، برای زنش قسم دروغ بخورد چه کفاره ای دارد؟

سوال

با سلام و تحیت؛ قسم اگر “والله”، “بالله” و “تالله” نباشد، اصلاً قسم محسوب نشده و کفاره هم ندارد و در عین حال باید کوشید که از انواع قسم ها پرهیز شود؛ البته توصیه این است که همسر را توجیه نموده که نیازی به دروغ نیز پیدا نشود.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 215 views 0