سئوال: اگر فرد مسلمان وصیت کند جسد او را بسوزانند عمل به این وصیت چگونه است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ مورد سئوال خلاف شرع است چراکه وصیت باید به امر مشروع تعلق پیدا کند و چنین وصیتی که در سئوال آمده، باطل است.0
adminfaq 8 سال 0 Answers 80 views 0