سئوال: اگر شوهر منزل را ترک کند و نفقه همسر خود را ندهد. و نشانی از محل سکونت خود ارایه ندهد و بعد از مدتی در خوابگاه آقایان سکنی گزیند آیا زن می تواند جهت نفقه خود از اموال شوهر موجود در منزل را به فروش برساند؟ آیا زن به جهت اینکه در معیت همسر خود زندگی نمی کند مستحق نفقه است؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سؤال، زن استحقاق نفقه را دارد و می تواند در حد نیاز، از اموال شوهر استفاده کند.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 344 views 0