سئوال: اگر شخصی با قصد قربت به جایی کمک کند و نداند که آنجا پول را خرج چه می کندآیاعمل او درست است؟ مثلاً شخصی پولی را به قصد صدقه به خیریه می دهد ولی آن خیریه این پول را برای ایتام مصرف نمی کند آیا صدقه شخص مورد قبول است یا نه؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر شرعاً وظیفه دارند مالی را در راه مشخصی مصرف کنند، باید حتماً در راه مطمئن مصرف کنند؛ در غیر این صورت مثلاً در مورد صدقات مستحب، اگر علم دارند که مؤسسه ای اموال صدقه داده شده را در راه خیر مصرف نمی کنند، طبعاً نمی توانند صدقات خود را به آنجا بدهند؛ اما اگر شک دارند، بنا را بر صحت بگذارند.


0
adminfaq 10 سال 0 Answers 366 views 0