سئوال: اگر سوار تاکسی شویم و راننده ترانه ی غیر مذهبی گذاشته باشد تکلیف ما در این حال چیست؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ اگر موسیقی غیر شرعی باشد از باب نهی از منکر باید تذکر داده شود و اگر اثری نداشت و ترتیب اثر نداد بهتر است پیاده شده و از وسیله دیگری استفاده کرد.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 332 views 0