سئوال: اگر زن شوهر دار به پسر مجرد زنا انجام کند، حکمش چیست ؟ اگر مرد نیازهای جنسی زن را بر طرف نکند؟

سوال

با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، پسر محکوم به یکصد ضربه شلاق بوده و زنای محصنه در مورد زن، به دلیل عدم اشباع شدن از سوی همسر صدق نمی کند و زن نیز، محکوم به یکصد ضربه شلاق خواهد بود.
ولی چون زنا با زن شوهر دار بوده، هر دو برای یکدیگر حرام ابدی اند.


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 509 views 0