سئوال: اگر زنی روز آخر اعتکاف دچار عذر شرعی شود، آیا اعتکاف در سال بعد بر او واجب است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، واجب است پس از پایان اعتکاف آن را قضا کند.

لازم به ذکر است اتیان قضای اعتکاف فوری نیست، اگرچه مسامحه در آن نیز جایز نیست.0
adminfaq 9 سال 0 Answers 218 views 0