سئوال: اگر زنی روز آخر اعتکاف دچار عذر شرعی شود، آیا اعتکاف در سال بعد بر او واجب است؟

سوال

پاسخ: با سلام و تحیت؛ در فرض سئوال، واجب است پس از پایان اعتکاف آن را قضا کند.

لازم به ذکر است اتیان قضای اعتکاف فوری نیست، اگرچه مسامحه در آن نیز جایز نیست.0
adminfaq 10 سال 0 Answers 314 views 0