سئوال: اگر دو مرد عاقل و بالغ، با رضایت یکدیگر لواط انجام دهند، حکمشان چیست و آیا توبه آنان مورد قبول واقع می شود؟(راهی برای بازگشت است؟)

سوال

با سلام و تحیت؛ اتفاقاً هم عاقل و هم بالغ مورد نهی قرار گرفته اند و قطعاً گناه بزرگی مرتکب شده اند که دارای احکام وضعی نیز می باشد که مثلاً فاعل نمی تواند با خواهر مفعول ازدواج نماید؛ اما نسبت به توبه، نباید از رحمت خداوند نا امید بود و حتماً باید توبه کرد.]


0
adminfaq 11 سال 0 Answers 3130 views 0